Wens Binne en Anja Hoekstra

Binne en Anja Hoekstra wensen Pier en Joke toe, dat zij standvastig, onwankelbaar

en te allen tijde overvloedig mogen zijn in het werk dat de HEER hen opdraagt,

wetende, dat hun arbeid zeker vrucht zal dragen in Hem.