Wens Peter en Akkie van Bekkum

Psalm 20. (NBG51)

  1. Voor de koorleider. Een psalm van David. De HERE antwoorde u ten dage der benauuwdheid, de naam van Jacobs God make u onaantastbaar
  2. Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion
  3. Hij gedenke al uw offers, en uw brandoffer achte Hij welgevallig. sela
  4. Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
  5. Wij willen juichen over uw overwinning, en in de naam van onze God de vaandels opsteken; de HERE vervulle al uw begeerten.
  6. Nu weet ik dat de HERE zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand
  7. Deze beroemen zich op wagens en genen op paarden, maar wij roemen in de naam van de HERE, onze God.
  8. Zij zinken neder en vallen, maar wij richten ons op en houden stand.
  9. O HERE, schenk de koning de overwinning, Hij antwoorde ons ten dage dat wij roepen.

Dit is wat wij jullie van harte toewensen.

Hartelijke groet en God’s rijke zegen.

Peter en Akkie van Bekkum.

De Veenhoop