Meditatie – 2 Petrus 1, vers 19

Meditatie – Novi Sad – Servië, 2 september 2020

2 Petrus 1, vers 19

‘En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster op gaat in uw hart. 2 Petrus 1, vers 19.

Via John Bunyan’s boek De Christinnereis *), waarin op een bepaald moment om een ‘lamp’ wordt gevraagd, werd ik bepaald bij de Bijbelplaats 2 Petrus 1, vers 19 (zie boven).

<strong>*)</strong>
Bunyan schreef twee christenreizen: De Christenreis en De Christinnereis, maar het gaat om één centrale boodschap. De twee delen geven echter weer dat niet ieder op precies dezelfde manier tot de Heere Jezus komt. Verder dat de christenreis (pelgrimsreis) naar de komende wereld die dan volgt, verschillend kan worden ervaren, met andere diepte- en hoogtepunten. Maar het gaat om dezelfde Heiland door Wie we gered worden. En we hebben hetzelfde licht (de lamp van Gods Woord) waardoor we ons laten leiden. Deze beide boeken zijn zeer aan te raden om (meer dan eens) te lezen naast de Bijbel, want ze verwijzen – met symbolisch spraakgebruik – naar de Bijbel.

De ChristenreisDe Christennereis

 

Er is nu een nieuwe editie, vertaald en ingeleid door niemand anders dan prof. dr. A. Baars (uitg. De Banier)!

De tekst met onderstaande toelichting heb ik eerst laten lezen door mijn vrouw en gestuurd (email dus) naar onze kinderen. Maar het is ook goed het breder te delen. Laten we eerst even tijd nemen de tekst te lezen en op ons in te laten werken:

‘Heere, zegen het, laat Uw lamp schijnen’.

Tjonge, wat een vers met zijn oproep en belofte! ‘Profetisch woord‘: dit is: het woord dat van onze God afkomstig is hier wijzend naar het eerste deel van de Bijbel (Oude Testament), wat we mogen doortrekken naar het tweede deel (Nieuwe Testament). We worden opgeroepen ‘daarop acht te slaan‘: dat is: van dag tot dag ons door Gods Woord te laten instrueren.

Gods Woord geeft allereerst licht over Wie God Zelf is. Dan over wie wij zijn, onze oorsprong en relatie met God. Vervolgens, in alle eerlijkheid, over ons afkeren van God (zondeval) met er op volgend onze gebroken situatie eindigend in de plaats van de eeuwige God-verlatenheid. Maar, wat een zegen!, de Bijbel geeft ook licht over hoe we gered kunnen worden en onze relatie met God terug kunnen krijgen met de ermee verbonden heerlijke toekomst! En verder hoe we (voortaan) met en voor God mogen leven!

Over redding gesproken: vooral geeft de Schrift licht over ‘de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus‘, vers 16. Aan Zijn verlossend werk aan het kruishout van Golgotha hebben we alles te danken!

Dus: we doen er goed aan ons serieus door de Bijbel de weg te laten wijzen. Daarbij ootmoedig bidden dat God Zelf Zijn Woord voor ons opent en in ons laat doordringen. Dan zal meer en meer bij ons het licht daaruit doorbreken. Als het aanbreken van de dag en het opgaan van de morgenster **). Van het begin tot het eind van onze reis naar de eeuwigheid. Vergelijk 2 Timotheüs 3:15-17.

<strong>**)</strong>
Het opgaan van de morgenster (Venus) gaat vooraf aan het aanbreken van de dag. Venus bevindt zich tussen de zon en de aarde. De planeet is soms na zonsondergang in het Westen te zien (avondster). Dan weer maanden lang vóór zonsopgang in het Oosten (morgenster)
‘Heere doe dit, werk dit door Uw Geest in ieder van ons – voor het eerst en doorgaand. Tot Uw eer en ons heil! Dank U, dank U, U bent een Hoorder van ons gebed, U zult het doen – op Uw tijd en op Uw manier! Dank U voor Uw licht in de duisternis, dank voor Wie U bent, dank voor Uw Zoon!’

 

Uw/je broeder Pier Meindertsma