Meditatie – Catechismus / rechtvaardiging / Hervormingsdag

Vrijspraak vanwege Christus’ gerechtigheid.

Meditatie – Novi Sad (Servië), 10 november 2021

“Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn (Jezus’) bloed, door Hem behouden worden van de toorn.”,  Romeinen 5:9.

Wat hebben de (op het eerste gehoor wat zwaar klinkende) woorden

catechismus – rechtvaardiging – Hervormingsdag

met elkaar te maken? Drie “ingewikkelde*) woorden die “uitgewikkeld” (uitgelegd) moeten worden en met elkaar kunnen worden verbonden.

 

Catechismus

Laten we beginnen met “catechismus”.

Nou, ik ben – met hulp van onze lerares Servisch, Aleksandra – een catechismus voor kinderen aan het voorbereiden. Het is in eerste instantie bestemd voor ons kinderwerk in de Roma-settlement “Bangladeš” vlakbij Novi Sad. Nodig om hen de rijkdommen van God en van Zijn woord te ontvouwen. Die woorden zijn veelal in vocabulaire verpakt die ze niet begrijpen, dus dat vergt wel wat toelichtingen.

‘k Maak daarbij dankbaar gebruik van onder meer “A puritan catechism” van C.H. Spurgeon. Hijzelf ziet het gebruik van een goede catechismus trouwens als een grote beveiliging tegen hedendaagse dwaalleer (“errors of the times”).

 

Rechtvaardiging

En dan komen we vanzelf bij “rechtvaardiging”.

Ja, een ingewikkeld *) woord, maar wat een rijkdom van God wordt daarmee aangegeven! De catechismus van Spurgeon geeft als uitleg (gezond Bijbels onderbouwd):

Vraag 32.

Wat is rechtvaardiging (justification)?

Antwoord:

Rechtvaardiging is een daad van van Gods vrije genade waarin Hij al onze zonden vergeeft, Romeinen 3:24; Efeze 1:7.

En ons aanvaardt als rechtvaardig in Zijn ogen, 2 Korinthe 5:21,

alleen vanwege de gerechtigheid van Christus ons toegerekend, Romeinen 5:19

en ontvangen door geloof alleen, Galaten 2:16; Filippenzen 3:9.

 

Inderdaad:

verzoening door voldoening (genoegdoening, betaling) door het volbrachte werk van Christus aan het kruishout van Golgotha.

In Romeinen 5:9 lezen we over “Jezus’ bloed”. Daarmee is bedoeld Jezus’ offerdood aan het kruis voor onze zonden. En dan roept de Heere Jezus: Het is volbracht, of (meer letterlijk weergegeven): het is “voldaan, betaald”.

En wat een zegen, nu verklaart God zondaren vrij door Jezus’ verdienste, waar we door het geloof in Hem, om niet, door Zijn genade deel aan mogen hebben, Romeinen 3:24.

Jezus’ gerechtigheid, verdiend aan het kruis, wordt als onze gerechtigheid gerekend en onze zonden als Zijn zonden.

“Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem,” 2 Korinthe 5:21.

Terecht is dit genoemd het hart van het Evangelie **). Met als doel het heerlijk herstel van de relatie met God.

 

Hervormingsdag (31 oktober)

O ja, Wat heeft dit dan met ‘Hervormingsdag’ (of Reformatie-dag) te maken?

Nou, alles. Wat de Bijbel, Gods stem, over de rechtvaardiging leert, werd door Luther hervonden toen door Gods genade voor hem de Bijbel, Gods Woord, openging. “Christus heeft al onze zonden op Zich genomen en stierf ervoor aan het kruis”; en: “zij zijn rechtvaardig omdat ze geloven in Christus, Wiens gerechtigheid hen bedekt en hun is toegerekend.” *** ).

En daar denken we aan op Hervormingsdag. En dat was het afgelopen week, namelijk zondag 31 oktober.

Nou moeten gelovigen en kerk alleen oppassen dat ze de rijkdom van Gods rechtvaardiging van de zondaar niet weer kwijt raken…

…dat laatste gebeurt wel bij o.a. Tom (N.T.) Wright, die in evangelische kringen steeds populairder wordt. Als ik het goed begrepen heb is rechtvaardiging volgens hem gewoonweg Gods onvoorwaardelijke aanvaarding van de gelovigen (nieuwe Paulus visie).

Dat klinkt evangelisch mooi, maar schijn bedriegt. Het gaat hier wel om een aanvaarding zonder het ontvangen van vrijspraak vanwege Christus’ gerechtigheid, zoals Luther voor ons herontdekte. Oftewel we raken kwijt waar het om draait: verzoening door voldoening door het zoenbloed van onze Heiland. Daarmee wordt de rijkdom van God en Zijn Evangelie verdonkerd en Zijn Naam en eer aangetast.

Dus:

catechismus – rechtvaardiging – Hervormingsdag.

Inderdaad, rechtvaardiging in het midden. Alleen door Gods rechtvaardiging van ons zondaren kunnen we weer recht voor God staan en met en voor Hem leven!

“Dank U wel, Heere, dat wij door genade, door het geloof deel mogen hebben aan deze rechtvaardiging door Jezus’ offer aan het kruishout verworven. Help ons goed Bijbels zicht hierop te hebben. Tot Uw eer en ons heil!

Pier Meindertsma