Meditatie – Gebed en vasten – II

Meditatie – Novi Sad – Servië, 4 juli 2020

Gebed en vasten – II

“(…) Jezus zei tegen hen: de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten, Mattheüs 9:(14),15.

In de vorige meditatie zagen we het belang van het gebed in combinatie met veroot­moediging (klein worden voor God) en het luisteren naar Gods Woord. God Die ons door genade kan stilzetten en ons onze zonde-schuld wil vergeven als we ons biddend aan Hem en Zijn Zoon overgeven. God Die Zijn eigen Zoon voor ons heeft overgehad en met Hem ons ook alle dingen wil geven die wij naar ziel en lichaam nodig hebben. Ja, geven op het gebed.

En ik noemde, dat bij ons gebed ook vasten een functie kan hebben. O ja, bij de moderne christen is vasten niet echt populair (of het moest zijn in het kader van duurzaamheid of gezondheid…). Maar Bijbels gezien heeft het wel een plaats, ook voor Nieuw­testamentische gelovigen. Lees maar eens wat de Heere Jezus zegt in Matth.9:15 (zie boven), waarbij het tweede deel op onze tijd van toepassing is, tot de wederkomst van onze Bruidegom Jezus Christus.

Wat is vasten?

Wat is vasten eigenlijk? (Een bepaalde tijdsduur) niet of minder eten; of in de lijn daarvan: je van bepaalde zaken onthouden als genotsmiddelen, t.v.-kijken, surfen op internet, smartphone gebruik, dingen kopen. Bijbels vasten gaat altijd samen met verootmoediging en gebed.

 • In Nehemia 1 lezen we – vanwege slecht nieuws uit (Oud­testamentisch) Jeruzalem, dat Nehemia enkele dagen rouw bedrijft en voor het aangezicht van God vast en bidt, vers 4. Het begin van zijn gebed is veroot­moediging en schuld­belijdenis, vers 5 en volgende.
 • In Psalm 35 horen we dat David, als een naaste van hem (ernstig) ziek is, zich ‘kwelt’ door te vasten en dat zijn gebed telkens terug komt in zijn binnenste, vers 13b.
 • En in Handelingen 13 lezen we van vasten en gebed bij het uitzenden van Barnabas en de apostel Paulus, vers 2,3.
 • Als in het boek Esther door Esther wordt opgeroepen voor haar te vasten in verband met haar zware taak, 4:16, gaat het om een biddend vasten; en om niet uit te drogen zal men alleen het hoognodige vocht tot zich genomen hebben.

Daarbij aanknopend: wanneer kunnen gelovigen vasten?

 • bij berouw over zonde (zien we in Jona 3)
 • bij verdriet en rouw (bij Nehemia)
 • (algemeen) bij het zich concentreren op God en gebed (Mattheüs 4)
 • bij het zoeken van Gods bescherming (Ezra)
 • bij het zoeken van Gods leiding (Handelingen 13).

Vasten van gelovigen wil dus zeggen:

voor een bepaalde tijd dingen van het dagelijks leven laten staan om des te ernstiger en beter God te kunnen zoeken (op welk vlak ook maar). Vóór alles is daarbij belangrijk het hart dat er achter klopt. Bidden en vasten hebben weinig zin als onze harten zich niet verootmoedigen (zich klein maken) voor God en in liefde en dankbaarheid, vanwege het reddingswerk van Jezus Christus, zich op God richten.

Maar dán is gebed en vasten, waarbij natuurlijk ook Gods Woord open gaat wel degelijk van belang. Immers God spreekt door Zijn Woord, werkt op het gebed, en je zou vasten daarbij een (bevestigend) hulpmiddel kunnen noemen. Bijvoorbeeld een ochtend of dag van gebed en vasten; of zo nu en dan het afzonderen van een ‘maaltijd’ van gebed en vasten – geen voedsel (of alleen een sober plakje brood), maar gebed.

Enkele tips

 • Niet iedereen kan (of hoeft) in de zelfde mate (te) vasten. Vast dan gedeeltelijk. Wees creatief. Bid God om Zijn goede leiding.
 • Ook als je gematigd of helemaal niet kunt vasten, probeer tijd te nemen ‘extra’ te bidden.
 • Heb je medische klachten (noem diabetes), raadpleeg dan eerst je huisarts.
 • Tijdens het vasten genoeg drinken (bijvoorbeeld ieder uur een glas water (ik doe er wel eens een beetje citroen in) / karnemelk).
 • Na het vasten kun je beginnen met het eten van wat licht voedsel.

Ja, maar…

Wellicht zegt u: “Is vasten toch niet wat onevangelisch, wat zwaar?” Dat hangt ervan af. Wél als je het doet om iets bij God te verdienen. Niét als je het doet op grond van Jezus’ volbrachte werk. Als je bij gebed vast, is het wel een te ernstiger God zoeken. Je kunt er iets voor laten staan.

Nog nooit gedaan?

Gewoon een keer doen. Bijvoorbeeld bij een bepaalde belangrijke zaak God zoeken in gebed met een bepaalde manier van vasten. Hou wel balans, sla niet door. Er is overigens wel een stukje zelfverloochening vereist, wij zitten redelijk vast aan bepaalde dingen. Maar met Gods hulp…

‘Ja, Heere, met Uw hulp. Wilt U ons maar leiden door Uw Woord en Geest ook op het gebied van gebed en vasten.’

 

Uw/je broeder Pier Meindertsma