Meditatie – Het goede zaad ‘dealen’ – niet tevergeefs

Het doosje met sleutelhangers ligt alvast klaar.

Meditatie, Novi Sad (Servië), 1 september 2023

‘En Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is (…),’  Johannes 2:17.

’t Is lijkt nu weer wat ‘rustiger’, maar ’t kan elk ogenblijk weer ‘aantrekken’. In eerste instantie was ik er best ontstemd over: dealen van drugs nota bene een meter of vijf, tien van onze achtertuin af, naast het Sajam- (beurs-) terrein. Tegen het vallen van de avond zie je ze komen, meestal alleen. En je ziet het voor je ogen gebeuren, heel slim door het traliehek van het Sajam-terrein heen. De dealers aan dié kant, de drugs­gebruikers c.q. junkies aan déze…

ons huis (bovenetage) met tuin

Maar nu eerst een stap terug in de tijd, naar de 19e-eeuwse bisschop Ryle die nog steeds verrassend actueel is. Ik kreeg namelijk plotsklaps een idee, ik bedoel betreffende het ‘deal-probleem’, dat hij bevestigde.

Bisschop J.C. Ryle (1816-1900) was een Godvruchtige, doorwrochte Bijbelleraar, die toch de gave had Gods Woord bevattelijk uit te leggen en het van het hoofd naar het hart te brengen. Altijd bemoedigend en evenzeer aanmoedigend. Soms geeft hij een bijzonder toepassing, zoals bij de bespreking van Johannes 2:17, waar de discipelen zich bij een actie van de Heere Jezus herinneren wat er op een Bijbelplaats, Psalm 69:10, geschreven was.

Het is een opbeurende gedachte, merkt Ryle op, dat wat met de discipelen gebeurde, namelijk dat ze zich een Schriftplaats herinnerden, nog steeds gebeurt.

Hij maakt het als volgt concreet:

Predikingen die in kerken gesproken worden, zijn niet alle verloren. Onderricht dat in scholen en op pastorale bezoeken gegeven wordt, is niet geheel verspild en vergeten. Teksten die door de ouders de kinderen geleerd worden, zijn niet alle tevergeefs geleerd.

Ryle verklaart:

Preken, teksten en onderwijs komen vaak na verloop van lange jaren weer boven.

Daarom kan Ryle aanmoedigen:

Laten predikanten verder gaan met prediken, onderwijzers met onder­wijzen en ouders met kinderen opvoeden in de weg die zij behoren te gaan (Spreuken 22:6). Laat de zaaier het goede zaad van de Bijbelse waarheid in geloof en geduld zaaien. Hun arbeid is niet tevergeefs in de Heere. Hun woorden worden herinnerd veel meer dan zij denken, en zullen nog vruchten dragen ‘na vele dagen’. (1 Korinthe 15:58;   Prediker 11:1).

Laat op je inwerken wat Ryle zegt!

En het rijtje van predikanten, onderwijzers en ouders kunnen we aanvullen met: zendelingen, evangelisten, kinder- en jongeren-werkers, kringleiders en… Ja ‘en’. Want waarom zou jij of u die dit leest achter ‘en’ je eigen naam niet invullen. Hoe lang moet God wellicht op je wachten.

Hoezo wachten?
Nou, om instrument te (willen) zijn in Zijn hand om mee te helpen bij de verspreiding van het goede zaad: Gods Woord. Het zaad dat mensen harten kan veranderen en redden door het geloof in Jezus Christus en Die gekruisigd. Als je je wilt laten gebruiken zal God jou, op je gebed, wel ideeën geven hoe ook jij het kunt.

En ja, over de drugsgebruikers…
Ik realiseerde mij dat mopperen toch niet helpt. ‘Imam poklon za tebe, ik heb een kado voor je...’ En ik kreeg een ‘vreemd’ idee: onder Gods lei­ding en ge­na­de zo nu en dan een sleu­tel­han­ger met QR-code uit­de­len (dealen) aan deze of gene ge­brui­ker/jun­kie en zelfs dealer. ‘Imam po­klon za te­be, ik heb een ka­do voor je…’. Een sleu­tel­han­ger die linkt naar een site met als in­houd: Bij­bel-ver­ta­lin­gen, uit­leg van het Evan­ge­lie van Jezus Christus, ver­halen van men­sen over hun be­ke­ring, e.d.)   *)  

En waarom niet?
Ja, het is wel spannend, maar onder Gods genade mocht ik toch al verschillende (veelal jonge) personen een geven. Nee, niet ieder reageert positief, maar toch een heel aantal wel. Zijn hier mensen bij die God in Zijn verkiezende genade op het oog heeft om gered te worden, als een stuk brandhout aan het vuur ontrukt (Zacharia 3:2)?

Dat beurt je toch op, of niet?

‘Heere, wilt U ieder van ons die dit leest motiveren een instrument te zijn in Uw hand om het zaad van Uw Woord te ‘dealen’. Geeft U ook maar ideeën op welke manier. Bescherm ons en gebruik ons en laat het, naar Uw belofte in Prediker en 1 Korinthe, niet voor niets zijn, verankerd in Uw Zoon en op grond van Zijn werk!’

Uw, jouw Pier Meindertsma

qr-code naar https://qrownn.com

*) Uit Nederland gekregen via een predikant, die er zelf – in een Amsterdamse wijk – ook mee werkt. Een pakket van 1000 stuks maar liefst, dat al aardig slinkt!