Meditatie – Het hoogste doel van Jezus’ komst

Meditatie – Novi Sad – Servië, 30 januari 2020

Het hoogste doel van Jezus’ komst

‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen, (…) ,’ Lucas 2:14a

Lukas 2 toont ons een hemelse heraut om de komst van Gods Zoon in het vlees te melden, vers 11. Ja, we vierden het met het kerstfeest. Herders hebben de primeur. Vervolgens zijn ook zij het die een heel koor van engelen horen die de Evangelie-boodschap onderstreept. Maar let eens op het begin van de engelenzang. Duidelijk moet zijn dat de Heere Jezus Christus gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. Toch beginnen de engelen daar niet mee. Nee, het eerste is:

Eer zij aan God’, of: ‘Ere zij God’!

Benadrukt wordt dat onze Heiland allereerst gekomen is voor Zijn Vader, namelijk om Hem glorie te brengen. Om Zijn Naam en eer te herstellen op aarde en ons daarop te richten. Inderdaad, zo was het ooit in het paradijs. Maar jij en ik (samen in en met Adam, de eerste mens) luisterden naar de satan en gaven hem eer. Vanaf die ramp-zalige val horen we de klacht van Gods kant: ‘Waar is de eer (of eerbied) voor Mij?’, Maleachi 1:6.

Raakt dit ons?

Waar is Zijn eer in ons leven? Waar is Zijn eer in ons denken, onze gesprekken, ons doen en laten? Waar Zijn eer in ons gezinsleven, in ons gemeente-leven, ons maatschappelijk leven? Dienen we Hem met de volheid van hart en ziel, verstand en kracht? Hoe schuldig staan we tegenover God! Nogmaals, raakt dit ons dat we God de eer niet geven waar Hij recht op heeft? Maakt het ons (zo) gelukkig? Hoor dan wat de engelen ons toeroepen: ‘Eer zij aan God!’ Ze bevestigen het weergaloze Evangelie: God geeft Zijn Zoon. Jezus Christus leeft tot eer van God wat wij hebben nagelaten. En Jezus Christus draagt in kribbe en aan kruis Gods straf voor deze nalatigheid. Een dubbele gerechtigheid om het met God in orde te maken.

Krijgen we hiervan niet een brok in de keel van ontroering en ver-wonder-ing?

De Heere Jezus stelt Gods aan de kant geschoven eer weer centraal. Hij verzoent onze zonde-schuld. Door het geloof in Hem krijgen we hier deel aan, waardoor er weer ruimte komt ons leven te richten op Gods Naam en eer! En daarom is het in januari kerstfeest, en in februari, en in maart en april. Kerstfeest en paasfeest tegelijk – elke dag van ons leven.

Ervaar je niet bij het lezen dat God door de Heilige Geest in je hart werkt, waardoor je het gaat zoeken bij de Heiland Jezus Christus en het ‘eer zij aan God’ weer gaat leven in ons hart en klinkt op onze lippen? En dan kan het niet anders of de eer van God wordt ook zichtbaar in ons doen en laten en in onze contacten.

En wat nu nog zo onvolmaakt is in ons leven, zal eenmaal volkomen zijn. Ja, inderdaad, als de nieuwe hemel en aarde een feit zijn. Mensen die hun eigen weg blijven gaan kunnen hier niet aarden, maar voor allen die Christus’ verschijning hebben liefgehad (2 Tim. 4:8), is het een eeuwig thuis komen.

‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen!’

Je kunt met mij meebidden:

‘Vader God, open onze ogen voor onze schuld vanwege het aan de kant schuiven van Uw eer. Vergeef ons omwille van Uw Zoon. Dank U, Vader, we prijzen Uw Naam’. ‘Dank ook U, Heere Jezus, voor Uw komst in kribbe en aan het kruis. Opgestane en opgevaren Heiland, denk in Uw Koninkrijk aan ons op dit eigen moment.
En help ons nu en voortaan te leven tot eer van Uw Vader tot we bij U zijn of tot U terugkomt en alles nieuw maakt en aard en hemel verenigt, één Koninkrijk!’

 

Uw Pier Meindertsma