Meditatie – Lezen van Gods Woord in 2022 – deel 1

Gods Woord: de grootste schat

Meditatie – Novi Sad (Servië), 12 januari 2022

Lezen van Gods Woord in 2022

Deel 1: de zegenende uitwerking

“Simon Petrus dan antwoordde Hem (Jezus): Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven.“,  Johannes 6:68.

Wat zijn onze 'goede voornemens' ...
als het gaat om:

  • het lezen en
  • het overdenken

van Gods Woord voor 2022?

Dat levert grote zegeningen op, maar het daadwerkelijk bezig zijn met Gods Woord gaat veelal niet zonder slag of stoot… Ikzelf ervaar het één maar ook het ander. Hoe is dat bij jou, u?

Onze broeder John Piper benoemt (zie Desiring God – John Piper) obstakels (hindrances) bij het Bijbellezen. Maar ook benoemt hij wat je in verband daarmee kunt bidden (vanuit de Psalmen). Prachtige praktische handreikingen.

Maar vóórdat hij daarover spreekt, noemt hij vijf zegeningen die Gods Woord oplevert (Five effects of God’s Word). Dat laatste geef ik graag als eerste door. Later, in het tweede deel: de obstakels en hoe je die ‘weg kunt bidden’. Maar nu dus eerst:

Vijf zegenende uitwerkingen van Gods Woord:

1.Leven:

Johannes 6:68: “Simon Petrus dan antwoordde Hem (Jezus): Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven.”

2.Geloof:

Romeinen 10:17: “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor is uit het Woord van God.”

3.Hoop:

Romeinen 15:4: “Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door lijdzaamheid (HSV: volharding) en vertroosting der Schriften hoop hebben zouden.”

Ik wil eraan toevoegen dat we – net als hier – ook tien hoofdstukken ervóór, in Romeinen 5:4, lezen over

  • lijdzaamheid (het lijden kunnen verdragen, dus niet: lijdelijkheid!) die daarbij een rol speelt. Lijdzaamheid bewerkt:
  • bevinding (ondervinden in eigen leven dat het waar is wat God in Zijn Woord zegt, door het gebed naar ons toe gebeden). En de bevinding bewerkt:
  • hoop (dat God ook morgen met ons, elke gelovige, zal zijn).

Dat wil zeggen: lijdzaamheid, bevinding en hoop worden gewerkt door Gods Woord, in combinatie met de ruwe praktijk van het leven. Gods Woord heeft als het ware die praktijk nodig.

4.Vreugde:

Johannes 15:11: “Deze dingen heb Ik (de Heere Jezus) tot U gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve en uw blijdschap vervuld wordt.”

Gods Zoon spreekt Gods Woord, in het bijzonder Gods beloften, die we in ons gebed als pleitgrond mogen gebruiken! Maar ook Zijn geboden worden als het ware gaven als we in gebed vragen of God het willen en werken in ons werkt.

5.Vruchtbaar-zijn:

Psalm 1:2-3: (ook vers 1 erbij genomen):

“1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad van de goddelozen, noch staat op de weg van de zondaren, noch zit in het gestoelte van de spotters.
2 Maar zijn lust is in ‘s HEEREN wet (=instructie), en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.
3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.”
(Vergelijk Romeinen 8:28).

Nou, deze dingen lijken mij genoeg voor een enorme motivatie om weer met frisse moed Gods Woord te lezen en te overdenken in het nieuwe jaar!
Five effects of God’s Word: leven, geloof, hoop, vreugde, vruchtbaarheid.

Ja, ‘t is waar, er zijn géén kleine ‘hindrances’ bij het Bijbel-lezen. Volgende keer daarover en wat je in verband daarmee kunt bidden.

‘Heere, zegent U toch ons lezen en overdenken van Uw Bijbel, Uw mond, tot ons! Werk bovenstaande effecten uit in ons leven. Dank U Heere!’

 

(Jo)uw Pier Meindertsma