Meditatie – Paas-feest

Grote blijdschap, als een opengaande narcis...

Meditatie – Novi Sad (Srbija), 19 april 2019

‘Paas-feest’

‘(…) U hoeft niet bevreesd te zijn want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt (…),’ Mattheüs 28 vs 5-6 Herziene Statenvertaling.

Joke en ik treffen het, en de Serviërs met ons. We hebben hier niet slechts één, maar twee zondagen achter elkaar Paasfeest (Uskrs / Vaskrs)! Ja, de eerste naar de traditie uit het Europese westen en de tweede naar de Oosters-orthodoxe overlevering. Dva puta (twee keer), het kan niet beter. Pasen is immers hét christelijke feest bij uitstek.

Zondag hoop ik te preken over bovenstaande feest-tekst uit de Bijbel. Op die eerste paasmorgen zien we de engel neerdalen, zijn uiterlijk als de bliksem, zijn kleren wit als sneeuw! Hij opent de deur voor Zijn Koning. Als de dienaar zó is, hoe is dan de grootheid van Koning Jezus! Duidelijk moet zijn dat Jezus’ lijden en sterven aan het kruis niet het einde, maar het begin zijn. Geen nederlaag, maar overwinning. En dan is het niet meer dan een logisch gevolg dat Hij wordt opgewekt. Het werk is volbracht en de huiveringwekkende grafsteen een feeststoel!

Maar laten we nuchter zijn, niet voor ieder is het feest. Bijvoorbeeld niet voor het bewakingspersoneel, geen kleine jongens. Ze klampen zich vast aan de werkelijkheid buiten Jezus. Dat levert alleen maar angst op, doodsangst (Mattheüs 28:4). Ze vertegenwoordigen hierin alle mensen die het van dit huidige leven verwachten, bij wie het eigenlijk om henzelf draait en (ten diepste) niet om God en de Heere Jezus. Mensen die net als de toenmalige Jood en Romein zichzelf willen handhaven, ook al is dat in wezen nooit langer dan 70, 80 jaar…
Feest wél voor de twee Maria’s die aan komen lopen. De engel zegt tegen hen (vers 5 en 6): ‘U hoeft niet bevreesd te zijn’. ‘U’ met nadruk in de Griekse grondtekst (in tegenstelling tot de Romeinse soldaten), ú niet. Waarom u niet? ‘Ik weet dat u Jezus zoekt.’ Deze vrouwen zoeken de Heiland met wie ze een geloofsband hebben gekregen. Ja, een zwak geloofs­plantje, maar toch!
‘Ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.’ Zo typeert de engel Hem en dat is eveneens de kernboodschap van de apostel Paulus: Jezus Christus en Die gekruisigd. Immers, aan het kruis heeft Jezus als Messias onze zonden verzoend, daar heeft Hij Gods toorn over onze ongehoorzaamheid tegenover God gedragen! Maar de engel gaat door: ‘Hij is hier niet, want Hij is opgewekt.’

Duidelijk moet worden dat Jezus’ kruisiging niet het einde was, maar het begin. Begin van nieuw leven, voor Jezus Zelf, maar ook voor ieder die het bij Hem zoekt! Uit Jezus’ opstanding blijkt dat Jezus Zijn Messias-missie volkomen vervuld heeft: Hij is de Vader volledig gehoorzaam geweest en heeft Gods toorn over de zonde volledig gedragen.

Hoewel nog steeds niet over hun vrees heen, ontluikt er bij de vrouwen, als een opengaande narcis in april, grote blijdschap (vers 8) : Jezus leeft, hun Heere leeft! En als Hij leeft, dan ook zij.

Efeze 2:4-5 zegt het zó: 

‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt’  !

Toegepast op jou en mij

Als je je vastklampt aan je aardse bestaan, zul je het uiteindelijk kwijtraken. Als je je vast klampt aan de Heere Jezus, de gekruisigde en opgestane Heiland, laat je dan, met al je verwarring en kleingeloof, met de vrouwen leiden tot diepe verwondering en bijbehorende grote blijdschap: Jezus leeft en jij / ik met Hem!

En: laten we als ‘engelen’ van Koning Jezus ook voor anderen de deur voor onze Heiland openen, zodat ook zij, uit Gods genade ( Efeziërs 2:5 – slot), Hem met geloofsogen mogen zien en leren kennen. Niet om bang van te worden, maar om hun zondeschuld en bijbehorende angst bij onze Heiland in te ruilen voor redding en bijgevoegd leven! Laten we dan Paasfeest vieren, één of twee keer. En eigenlijk elke zondag, als eerste dag van de week, als dag van de Heere Jezus!

‘Heere, maak het voor ieder die dit leest Paas-feest !’

 

Uw Pier Meindertsma