Meditatie – Passie als ijver

Zomerkamp met medewerking van 18+ jeugd VBG Elim, Heerenveen            

Meditatie – Novi Sad (Servië), 6 september 2019

Passie als ijver

‘En Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is:
De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden, (…),’
Johannes 2:17 (Psalmen 69:10) – Herziene Statenvertaling

Na een intensieve periode van o.a. kampgebeuren en conferentie, zijn mijn vrouw Joke en ik weer in een wat rustiger, regelmatiger vaarwater gekomen.

Wat een belevenis dat zomerkamp – een groep jongeren uit de Vrije Baptisten gemeente Heerenveen komt 10 dagen lang kinder-evangelisatie / kluswerk doen bij ons in Novi Sad (rond Roma-school Mirić en in Roma-settlement Bangladeš) en in Novo Miloševo. Ze gaan ijverig aan de slag onder leiding van enkelen uit het Tabita-team. Mijn vrouw Joke en ik mochten zo’n beetje katalysator zijn en bemoedigen/aanmoedigen. Met zeker wel up’s en down’s, mochten we toch vooral Gods zegen ervaren.

En wat een kinderen (en ouders) hebben iets mogen horen en proeven van Gods liefde die in Zijn Zoon life (ik bedoel: lijfelijk) naar ons toe komt. En de mens geworden Zoon van God, Jezus Christus, gaat ijverig aan de slag, namelijk om te dienen en Zich te geven als losprijs voor velen, Mattheüs 20:28. Ook voor jou/u die dit leest, ja voor ieder (voor volwassene én kind) die naar Hem toe komt om zich voor tijd én eeuwigheid door Hem te laten dienen.
En wat doet een mens als dank voor Degene die hem c.q. haar diende tot de dood aan het kruis?

conferentieoord

Na de intensieve 10 daagse kampervaring, vertrokken Joke en ik naar Duitsland voor een vijf daagse conferentie van Iteams, onze zendingsorganisatie.

Thema: Renewing our passion (vernieuwen van onze passie).

En ja, passie werd ingevuld als ijver. In navolging van de Heere Jezus dus. IJver voor God en Zijn geestelijke huis (Gods Koninkrijk), Johannes 2:17. Wat weliswaar gepaard gaat met passie als lijden. Ook dit in navolging van de Heiland. Lees het slot van Johannes 2:17 (vergelijk Johannes 15:18-20 en 1 Petrus 2:21-25).

In het geval van ons toegespitst: samen kijken hoe het zit met onze passie voor onze bediening in het zendingswerk.

Om enthousiast en vol energie te blijven is het vooral nodig regelmatige rustmomenten bij God te zoeken. We leren van de Heere Jezus niet voor niets:

‘De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.’ – Matteüs 4:4.

Daarbij geeft de Heiland ons het voorbeeld van gebed, Lukas 5:15-16.

*)

We lezen in Lukas 5:(15),16: ‘(…) Maar Hij vertrok naar de woestijnen en bad daar.’

In het Grieks kun je hier een doorgaande beweging zien. De Kanttekeningen bij de Statenvertaling noteren terecht:

‘Grieks “Hij was vertrekkende en biddende”, waarmede hier te kennen gegeven wordt, dat Hij zulks dikwijls deed.’

Zie hierna Lukas 6:12 en Lukas 9:18,28‘. Vergelijk New King James vertaling en ESV.

Er werd ook gewezen op de rustdag – voor Nieuwtestamentische gelovigen de eerste dag van de week (de dag van de Heere Jezus) – en de samenkomsten. Ook daarin gaat de Meester ons voor, Lukas 4:16. En in het verlengde van de samenkomsten ligt de onderlinge bemoediging.
Ja, en dan zal het de Drie-enige God zijn Die de moede kracht geeft, Jesaja 40. Zien we niet de Heere Jezus bemoedigd zelfs uit de tuin van Getsemane komen, klaar voor Zijn eind-missie: de Via Dolorosa?!
Ja, de Heere Jezus gaat ons voor – het contact met Zijn Vader was (en is!) voor Hem Zijn eten en drinken.

Nou, tijd voor de toepassing in eigen leven.

Die mag beginnen met je overgeven aan de Heere Jezus Christus en rusten op Zijn met ijver volbrachte werk op Golgotha voor onze zonden: ‘Komt tot Mij Die vermoeid en belast zijt…
Vervolgens mag je de Heere Jezus volgen in ijver voor God en Zijn Koninkrijk. Een ijver die inderdaad gevoed wordt in de regelmaat van contact met God.

‘k Moet denken aan het prachtige lied van Stuart Townend, Opwekking 689:

Opwekking 689

 

Spreek, o Heer, door Uw Heilig Woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai Uw Woord, plant het diep in ons
en verander ons naar Uw evenbeeld,
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is,
Onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid.