Privacyreglement

Uw privacy nemen we serieus. In deze verklaring leest u er meer over.

 

Naam en contactgegevens

Pier en Joke Meindertsma Ledinačka 10, 21000 Novi Sad, Serbia website: meindertsmaservie.nl, hierna te noemen “website”. Mocht u ons willen benaderen in verband met uw privacy, dan kunt u zich richten tot ons Thuisfrontteam. In het kader hieronder staat het adres.

Wie zijn we en wat doen we?

Wij zijn zendelingen die voor onbepaalde tijd zijn uitgezonden naar Servië (Novi Sad en omgeving) om te werken onder Roma. Voor ons levensonderhoud zijn we afhankelijk van giften. Om ons zendingswerk te kunnen doen, worden wij vanuit Nederland met raad en daad gesteund door de volgende partijen:

 

1. Stichting International Teams (hierna: Iteams-NL) Iteams-NL is de Nederlandse tak van de internationale zendingsalliantie ‘Iteams International’. Iteams-NL begeleidt ons bij ons zendingswerk in Servië. Dit betekent concreet: hulp bieden bij praktische aangelegenheden, zoals financiën. Hieronder vallen onder andere giftenadministratie en verzekeringen. Iteams vertegenwoordigt ons in organisatorische zin in Nederland. Iteams-NL treedt op als mede-uitzender met de kerkelijke gemeente.

2. Thuisfrontteam (hierna: TFT) Het TFT draagt zorg voor o.a. fondsenwerving en het onderhouden van contact met onze donateurs en andere belangstellenden. Het team vertegenwoordigt ons in praktische zin in Nederland.

3. Baptistengemeente ‘Bethel’ te Harlingen (www.baptistenharlingen.nl) Dit is onze kerkelijke thuisgemeente. Zij heeft ons – samen met Iteams-NL – uitgezonden naar Servië en draagt zorg voor blijvende betrokkenheid van hun leden bij ons werk. Alle bovengenoemde partijen hebben tot taak ons te helpen bij praktische zaken. Iteams-NL vervult daarbij een coördinerende rol. Iteams heeft voor ons een geoormerkte bankrekening. Betalingen worden door Iteams-NL uitgevoerd. Binnen het TFT heeft alleen de penningmeester inzage in ons budget. Een goede samenwerking tussen de betrokken partijen is gebaat met een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Vandaar dat vlak voor onze uitzending naar Servië (najaar 2017) een overeenkomst is gesloten die op hoofdlijnen de gedeelde en individuele verantwoordelijkheden regelt van Iteams-NL, Baptistengemeente ‘Bethel’ te Harlingen, TFT en onszelf. De Baptistengemeente Bethel verwerkt voor ons geen persoonsgegevens. Iteams-NL en de penningmeester van ons Thuisfrontteam doen dat wel. Daarom hieronder hun adresgegevens.

Iteams-NL

Postbus 315, 3850 AH  Ermelo

https://www.iteams.nl

info@iteams.nl T  0341-270608

TFT

contactpersoon: H. Seldenrust (penningmeester)

Herodotuslaan 16, 9404 EV Assen

mail de penningmeester T  06-36391078

 

Over welke persoonsgegevens beschikken we? Dat is afhankelijk van de groep(en) waartoe u mogelijk behoort.

  1. u ondersteunt ons financieel, hierna te noemen “donateur”;
  2. u ontvangt nieuws van ons per email of per post;
  3. u hebt gebruik gemaakt van het contact­formulier op onze website;

Hieronder zijn de groepen in beeld gebracht, met daaronder de gegevens die we over de betreffende groepen verwerken.

Groep a.
Groep b.
Groep c.
Donateur Abonnee op nieuwsbrief Gebruiker van contact­formulier
  per email per post  
naam   naam naam
straat, huisnr.   straat, huisnr.  
postcode, plaats   postcode, plaats  
telefoonnr.      
email­adres email­adres   email­adres
bank­re­ke­ning­nr.      

 

Toelichting per groep

Groep a.Groep b.Groep c.
Groep a.

U bent donateur

Waarom verwerken we persoonsgegevens van u?

Uw donaties staan op onze geoormerkte bankrekening bij Iteam-NL. Iteams-NL voert betalingen voor ons uit, maar heeft – naast financiële gegevens – geen andere gegevens van u. De penningmeester van ons TFT beschikt wel over de – door uzelf – aan ons verstrekte persoonsgegevens. Dat is nodig omdat het TFT verantwoordelijk is voor fondsenwerving en communicatie met donateurs en andere belangstellenden.

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

U hebt u aangemeld als donateur door een formulier (pdf) te downloaden van onze website of dat u langs andere weg verkregen hebt. Dat formulier heeft u ingevuld en opgestuurd (per post of email) naar de penningmeester van ons TFT. Op deze manier hebt u toestemming gegeven uw gegevens te bewaren en te gebruiken.

Delen we uw gegevens met anderen?

Uw donaties worden verwerkt door Iteams-NL en zijn inzichtelijk voor ons en voor de penningmeester van ons TFT. Met alle persoonsgegevens wordt discreet omgegaan. Ze worden niet verstrekt aan derden.

Opslagperiode van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Maximaal 3 jaar na beëindiging van uw donateurschap worden ze verwijderd.

Groep b.

U ontvangt onze nieuwsbrieven en/of vergelijkbare emails

Doel.

Het doel is u nieuwsbrieven e.d. te kunnen sturen per email. We vragen u voor dit doel uitsluitend uw emailadres. Als u geen email hebt, sturen we de nieuwsbrief per post. In dat laatste geval vragen we niet uw emailadres, maar uw postadres. Hoe komen we aan uw emailadres i.v.m. de verzending van nieuwsbrieven? Wie onze nieuwsbrieven wil ontvangen, moet zich ervoor aanmelden. Wij verzenden nooit ongevraagd nieuwsbieven. De aanmelding gebeurt via een formulier op onze website (geen pdf). We maken gebruik van de verzenddiensten van Mailchimp. Dat betekent dat uw emailadres in onze verzendlijst op een server van Mailchimp staat.

Hoe kunt u uw emailadres wijzigen of u afmelden? Onderaan onze nieuwsbrieven e.d. staat een link om uw gegevens aan te passen of u af te melden. Alternatief is onze webmaster te vragen uw gegevens aan te passen. Dat kan via het webformulier “contact met de webmaster”. Na afmelding wordt de registratie op ‘non-actief’ gezet, d.w.z. u ontvangt niet langer onze nieuwsbrieven e.d.. Binnen een jaar wordt uw emailadres definitief gewist. Onderaan de per post verstuurde nieuwsbrieven staat het postadres van de webmaster. Aan dit adres kunt u – als u de nieuwsbrief per post ontvangt – adres- en/of andere wijzigingen doorgeven.

Groep c.

U maakte gebruik van contactformulieren op onze website

Op onze website staan twee contactformulieren. Een formulier om ons te kunnen bereiken en een om contact te leggen met de webmaster in verband met de website zelf. De enige persoonsgegevens die via onze contactformulieren worden verstuurd zijn: naam en emailadres.

Doel.

Via de contactformulieren kunnen we uw vraag of opmerking per email antwoorden. De gegevens die u op een contactformulier invult, worden doorgestuurd naar het emailadres van ons, resp. onze webmaster. We slaan ze niet op op onze website.

 
Uw rechten

* Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de penningmeester van ons TFT. We zullen zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt zelf de toezending van onze nieuwsbrieven e.d. laten stoppen via een link onderaan elke nieuwsbrief. Langs die weg kunt u ook uw emailadres wijzigen.

* Klacht indienen Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen. Dit kunt u doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 
Gegevensbeveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

SSL-certificaat Onze website beschikt over een SSL-certificaat (https: //) om gegevens binnen formulieren veilig te verzenden.

Cookies Naast functionele cookies die nodig zijn om onze website goed te laten werken gebruiken we zogenaamde ’embedded content’. Het betreft content van

  • YouTube om filmpjes te bekijken en
  • Mailchimp om u te kunnen aanmelden voor onze nieuwsbrieven e.d..

Dat betekent dat u via bepaalde pagina’s zgn. ‘third party cookies’ ontvangt van YouTube en Mailchimp. We hebben geen invloed op het privacybeleid van deze bedrijven en verwijzen daarom naar hun privacybeleid. Wij maken geen gebruik van cookies voor analyse van webverkeer. U ontvangt dus geen statistische cookies bij het gebruik van onze website. Details over ons cookiegebruik vindt u in onze cookieverklaring. Als u onze website voor het eerst bezoekt kunt u aangeven of, en met welke categorieën cookies, u instemt. Deze instemming kunt u desgewenst naderhand wijzigen via de pagina met de cookieverklaring.

Versie 30-1-2019