Meditatie – God (steeds beter leren) kennen

Meditatie – Novi Sad (Servië), september 2018

Over de karaktereigenschappen van God

Als je – door het geloof in de Here Jezus Christus – een band met God hebt, raak je nooit uitgekeken op Wie Hij is, op Zijn karakter. God steeds beter en dieper leren kennen is eigenlijk ons leven!
In onze laatste nieuwsbrief vertelden we dat ik toerusting mocht verzorgen aan de groep medewerkers van Stichting Tabita over: God en Zijn omgang – in twee avonden:

I. Jouw God kennen, en

II. Gods verborgen omgang.

In meditatie-verband geef ik er wat van door (heb ik ook in Nederland diverse keren in verschillende settingen ter sprake mogen brengen). Vandaag over het eerste.
N.B: het is een beetje een overdenking om de komende dagen mee bezig te zijn…
‘Heere, zegent U het!’

Het moet duidelijk zijn dat er over de eigenschappen van God (ook wel Gods deugden genoemd) onnoemlijk veel te zeggen is. Je zou zelfs kunnen zeggen: de Bijbel doet niets anders dan ons God en Zijn karakter (Zijn Naam) bekend maken. Dus elke keer als je Gods Woord biddend leest en overpeinst, leer je Hem en Zijn Zoon beter kennen en ga je Hem – omdat Hij zo goed en groot is – steeds meer waarderen en liefhebben en wil je Hem meer en meer eren en dienen.

Eigenschappen van God op een rijtje (Bijbelteksten uit Herziene Statenvertaling)

I. God is eeuwig:
– 1Tim. 6:16:
Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen
II. God verandert niet, Hij blijft wie Hij is:
– Jak. 1:17:
Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.
III. God is eerlijk en betrouwbaar, Hij is waar en trouw aan wat Hij zegt en belooft:
– Num. 23:19:
God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?
– Ps. 138: 2:
Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis en Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw trouw, want om heel Uw Naam hebt U Uw belofte groot gemaakt.
IV. God is recht(vaardig) en heilig:
– Ps. 11:7a:
Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft rechtvaardige daden lief.
– 1Petr. 1:15-16:
Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, 16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
V. God is almachtig:
– Ps. 93:1:
De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen.
– Openb. 1:8:
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.
VI. God is alomtegenwoordig, Hij is overal, in het bijzonder bij Zijn kinderen:
– 1Kon. 8:27:
Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb!
– Ps. 139:8-10:
Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar. 9 Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, 10 ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden. (Vgl. Ps. 23:4; Matth. 28:21)
VII. God is alwetend en wijs:
– Ps. 139:1-6:
HEERE, U doorgrondt en kent mij. 2 Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. 3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. 4 Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles. 5 U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij. 6 Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij.
– Jes. 40:28:
Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.
VIII. God is soeverein, Hij doet naar Zijn goede wil:
– Ps. 115:3:
Onze God is immers in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.
IX. God is goed, liefdevol, goedertieren, barmhartig:
– Ps. 103:8:
Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid.
X. God is lankmoedig, geduldig:
– Ps. 103:8:
Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid.

 

Zie hier, zó is onze God – zó God de Vader, zó God de Zoon en zó God de Heilige Geest! Zó is Zijn heerlijkheid (En dan heb ik dus alleen nog maar een begin gemaakt over Wie Hij is…)

Oké, een stap verder. Zo Hij is, zo handelt Hij, zo gaat Hij met ons om! Wat Gods karakter als climax in Zijn handelen uitwerkt, zien we in Romeinen 8:32: God heeft zelfs Zijn Zoon voor ons niet gespaard en zal met Hem ons ook alle dingen schenken die we nodig hebben. Wat een belofte van God ook om op te pleiten in het gebed!

En nu, laat elke eigenschap van God afzonderlijk en alle eigenschappen gecombineerd, op je inwerken: wat doet het je? En ook: wat werkt het bij je uit (we zijn tenslotte naar Gods beeld geschapen!)?

Wat kunnen we tenslotte anders dan Hem lofprijzen, om Wie Hij is en om wat Hij gedaan heeft en doet en bij ons uitwerkt!

 

Uw/jouw Pier Meindertsma

 

P.S. Wat vind je van de stelling: God kennen is God met vreugde dienen?

Zie Psalm 100

1 Een lofpsalm.
Juich voor de HEERE, heel de aarde;
2 dien de HEERE met blijdschap,
kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
3 Weet dat de HEERE God is;
Híj heeft ons gemaakt – en niet wij –
Zijn volk en de schapen van Zijn weide.
4 Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,
Zijn voorhoven met een lofzang;
loof Hem, prijs Zijn Naam.
5 Want de HEERE is goed,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
Zijn trouw van generatie op generatie.

 

Vergelijk Efeze 2:4-10.

Lees verder.