Meditatie – Gods vertrouwelijke omgang – deel 1

Meditatie – Novi Sad (Servië), oktober 2018

‘Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen (…)’, Psalm 25:14a.

In het brede geloofs-leven met God dat het hele doen en laten van de gelovige omvat, zou je een binnencirkel (de pit) kunnen onderscheiden: het persoonlijk met God omgaan (ook wel stille tijd genoemd).

De laatste keer in meditatie-verband stonden we stil bij het ‘kennen van God’, n.a.v. een toerusting die ik mocht geven aan de groep medewerkers van Stichting Tabita in Novi Sad. Nu het vervolg: ‘Gods verborgen of vertrouwelijke omgang’, dat alles met het kennen van God te maken heeft.

Psalm 25:14a spreekt erover. Letterlijk staat er in vers 14a:

‘de verborgen/vertrouwelijke omgang van de HEERE is met wie Hem vrezen’

‘Vertrouwelijke omgang’: in het Hebreeuws is de eerste betekenis: een ‘kussen’ waarop vrienden samen zitten en contact met elkaar hebben; van hieruit krijgt het de betekenis van intiem vrienden-verkeer en wat die vrienden elkaar vertellen. In de Psalm gaat het om het geloofs-contact tussen God (de HE[E]RE, Jahwe) en de gelovige, waarvan de band door de Here Jezus en de Heilige Geest gesmeed is.

God spreekt door Zijn Woord (de Bijbel), dat weerklank vindt in het hart en beantwoord wordt in gebed en lied. De gelovige is het die inderdaad God ‘vreest’: dat is niet langer een bange vrees, maar een vertrouwend, liefdevol ontzag voor een groot en barmhartig God!

De omgang tussen God en de gelovige is inderdaad ‘verborgen’ of ‘vertrouwelijk’, omdat, zoals iemand verwoordt, het plaatsvindt in de intimiteit van hart tot hart. We moeten denken aan Maria die aan de voeten van de Here Jezus zit en Zijn woorden als het ware indrinkt, Lukas 10:38 e.v. (vergelijk Psalm 27:4).

De tweede helft uit ons Psalmvers (vs 14b) voegt toe:

‘Zijn verbond maakt Hij hun bekend’

d.w.z.: God maakt aan hen bekend wat het geheim en de inhoud van de band met Hem is. Heeft dus alles met Jezus’ verzoenend werk aan het kruis te maken, Zijn opstanding uit de dood, het geloof in Hem; en natuurlijk met het meer en meer leren kennen van God (zie vorige meditatie).

En niet te vergeten met de instructie die God geeft voor het leven met en voor Hem. De vertrouwelijke omgang die we door het geloof met God hebben, kunnen we vooral leren uit de Psalmen en van de Bijbel-heiligen (bijvoorbeeld hoe Abraham en David met God omgaan, en natuurlijk Maria), maar nog veel meer uit het leven van de Here Jezus Christus (zie bijvoorbeeld in het hogepriesterlijk gebed, Johannes 17 vs 1 e.v.). Goed om nu eerst even pas op de plaats te maken en – biddend – tijd te nemen voor stukje zelfonderzoek: hoe gaat het in jouw en mijn leven met ons vertrouwelijk omgaan met God?

Volgende keer verder.

 

Uw/jouw Pier Meindertsma