Meditatie én getuigenis – Preekvoorbereiding met Roma-broeder

Meditatie én getuigenis – Novi Sad (Servië), februari 2019

Preekvoorbereiding met Roma-broeder

Preekvoorbereiding over Markus 2, vers 1-12.

‘Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u: sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis.’ Markus 2:10, 11 – Herziene Statenvertaling.
Dit is weer eens geen ‘echte’ meditatie, maar een getuigenis van een stukje werk dat God op de handen geeft, aansluitend bij onze roeping christenwerkers te ondersteunen – toegespitst op ‘Romski ljudi’.

Oké dan, rond 20.30 uur ben ik bij hem, na eerst de midweek samenkomst van de Baptisten­gemeente te hebben bijgewoond. ‘Hem’ is Petar, onze jonge Roma-broeder die afgelopen jaar zijn tweejarige Bijbelschool (HUB) afrondde, nu meewerkt in Stichting Tabita / Opendoors-gemeente en met zijn vrouw bidt hoe God hen verder roept.

Komende zondag is hem gevraagd Gods Woord te delen in de Baptisten­gemeente te Alibunar, waar zijn vriend (ze hebben elkaar leren kennen op de Bijbelschool) stage loopt. Petar mag spreken in de tweede ochtenddienst, waar, onder Gods genade een groep veelal jong-gelovigen c.q. zoekenden samenkomt.

Petar is bepaald bij Markus 2:1-12: Jezus geneest een verlamde, via een geopend dak bij Hem gebracht. Maar is de genezing van het lichaam de hoofdzaak?

N.a.v. Markus 2:1-12

Mijn broeder heeft zich al behoorlijk ingewerkt in het gedeelte, heeft ook naar context en brede Bijbelse basis gekeken, en na gebed om Gods zegen praat hij ‘tegen mij aan’ hoe zijn prediking tot nu toe in elkaar zit.

Het gaat in ons Bijbelgedeelte inderdaad in de eerste plaats om de genezing van de ziel. Jezus vergeeft de verlamde zijn zonden. Daar zat hij blijkbaar mee. Maar Jezus geeft kwijtschelding van zondeschuld en zondestraf. Terecht is dan de conclusie dat hier Jezus’ Godheid uit de doeken komt, Markus 2:7, wat de aanwezige Farizeeën en Schriftgeleerden trouwens niet (willen) geloven. Echter niet alleen omdat Hij Zoon van God (God uit God) is kan Hij zonden vergeven, maar ook omdat Hij ‘Zoon des mensen’, Zoon van de mens is (mens uit mens, uitgezonderd de zonde) met Zijn Messias-missie.

Dat wil zeggen: Hij is de grote Zoon van de eerste mens Adam, Die gekomen is om de overwinning op satan te behalen door Zijn offerdood aan het kruishout van Golgotha en vergeving van zonden voor ons te verdienen – Genesis 3:15; Hebreeën 2:13b-15.

Hoe die vergeving te ontvangen? Ja, door het geloof. In Markus 2:5 lezen we dat Jezus niet alleen het geloof van de helpers ziet, maar ook dat van de verlamde.

En de lichamelijke genezing dan van deze gelovige verlamde? Lees de verzen 10 en 11. De Heere Jezus verricht de (tijdelijke) genezing dus niet als een op zichzelf staand gebeuren, maar als blijk dat Hij de zonden vergeven mag en kan. Zonde-vergeving die eeuwige genezing oplevert! Wat een boodschap!

En nu toegepast: Jij, u, word ook jij bepaald bij jouw zonden en jouw schuld bij God? Bij Jezus is nog steeds vergeving te vinden – Hij heeft er een hoge prijs voor betaald. Je hoeft het ‘alleen maar’ in het geloof te vragen. En is het dan geen tijd God te danken en te loven met mond en leven?!

Broeder Petar blijkt goed op weg te zijn. Samen praten we er wat over door. ‘k Probeer hem te bemoedigen en nog enkele handreikingen te geven. Het gesprek is overigens in het Duits (Petar is in zijn jeugd een poos in Duitsland geweest) met wat ‘Srpski’ vermengd – is soms wel even zoeken om de juiste ‘technische termen’…

Zijn vrouw zit er ook bij. Ze kent geen Duits, noch Engels, maar leeft enorm mee. Petar vertaalt zo nu en dan iets. ‘k Sluit om een uur of tien af met de bede tot God dat Hij Petar (verder) zegent in voorbereiding en brengen van de prediking. En wat gebeurt: Petar vraagt of ik ook nog voor zijn vrouw wil bidden die zondag de zondagsschool mag ‘doen’! Ja, ze staan samen in het dienstwerk.

‘Dank, Heere, voor deze prachtige gelegenheid met m’n broeder en zuster. Geeft U een goede uitwerking en zegen de hele ‘porodica’ – ieder afzonderlijk en allen samen! En zegent U ieder die bovenstaand stukje leest!’

Uw Pier M. Meindertsma

 

P.S.  ‘k Gebruik in het artikel om privacy redenen niet de naam van Petar’s vrouw en zijn achternaam en de naam van zijn vriend.