Studie – Leven met God

 

Handreiking

Welkom in Gods familie!

Handreiking

Nu je de Heer(e) Jezus Christus hebt aangenomen als je Redder en Heere, heb je een band met God gekregen. Hier iets van een handreiking om je leven met God body te geven. Een handreiking die vooral wijst naar de Bijbel, Gods Woord, ons geestelijk voedsel.

De Heere God zegene je in je relatie met Hem!

Pier M. Meindertsma

 

Inhoudsopgave:
 1. Leven met God
 2. De Bijbel
 3. Het lezen van de Bijbel

Bijlagen:

Bijlage 1: stille tijd
Bijlage 2: Bijbelboeken – afkortingen
Bijlage 3: Bezig met de Bijbel

I. Leven met GodII. De BijbelIII. Het lezen van de Bijbel

Het bijzondere is dat je relatie met God, en zo ook met je medegelovigen, een afspiegeling is van het contact dat God in Zichzelf heeft. Onze God is namelijk niet een een-zame God, maar een Drie-ene God: één God waarin drie Personen zijn:

 • de Vader,
 • de Zoon
 • en de Heilige Geest.

De Goddelijke personen hebben een hechte band en een onderlinge goede relatie. Waarschijnlijk komt het woord ‘god’ ook van ‘goed’.
In de Bijbel maakt God Zichzelf aan ons bekend, zien we Gods reddingsplan en krijgen we ook instructie voor ons leven met en voor Hem.

Omdat de mens zondig is (ingaat tegen God), geeft God de Vader Zijn Zoon als Middelaar tussen God en ons. Gods Zoon wordt daarom Zelf mens (naast Zijn Godheid). Hij is echter zonder zonde. Hij krijgt de Naam Jezus in verband met Zijn reddings-missie: Zijn volk (alle gelovigen) redden van hun zonden, Mattheüs 1:21.

Daarom gaat Hij aan het kruis. In verband met Zijn taak krijgt Hij ook de benaming Messias of Christus. Johannes de Doper, de heraut van de Heere Jezus, zegt met het oog op Hem: ‘Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!’, Johannes 1:29. Hij wordt ‘Lam’ genoemd in verband met al die lammeren (o.a. het Pascha-lam) die in de tijd vóór Jezus’ komst moesten worden geofferd, als voor-afbeelding en belofte van de komst van het Lam bij uitstek, Jezus Christus.

De Heere Jezus neemt de zonde op Zich van ieder die in de wereld in Hem gelooft, namelijk om de straf in onze plaats te dragen en ons ervan te verlossen, 1Petrus 2:24.

Door Hem heb je nu een relatie met God, Johannes 14:6, een nieuw leven verbonden met Jezus Christus. Voortaan mag je inderdaad met en voor Hem leven. Leven met de God Die ook jou belooft dat Hij met je is (je omringt, helpt en bijstaat) en je niet zal laten zitten, Psalm 23; Hebreeën 13:5b.

In je leven met Hem heb je het volgende nodig:
 • Lees en overdenk dagelijks de Bijbel om God en Zijn doen en laten steeds beter te leren kennen en te leren hoe je met en voor Hem leeft. Psalm 119:105; 2Timotheüs 3:15-17. Zie ook Psalm 1 (‘wet‘: er staat letterlijk een woordje dat betekent: onderwijs; Gods wet is dus Zijn Woord).
  Bid dat God het lezen zegent bijv. met het gebed uit Psalm 119:18: ‘Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw Wet‘ (Gods Woord).
 • Over bidden gesproken: praat dagelijks tot God in gebed, Mattheüs 21:22; Kolossenzen 4:2.
  • Door de Bijbel spreekt God tegen jou
  • en door gebed spreek jij (antwoordend) tegen God.
 • Zoek medegelovigen in een kerkelijke gemeente waar de Heere Jezus en God centraal staan en waar de Bijbel verkondigd wordt. Fundamenteel voor de gemeente (kerk) is wat we lezen in Handelingen 2:42.

  De gemeente-samenkomsten (kerk-diensten), met name die op zondag (de dag van de Heere Jezus!), zijn van wezenlijk belang, Mattheüs 18:20; Hebreeën 10:23-25. In de gemeente willen we elkaar graag helpen, Romeinen 12:10,13.

 • Kom voor de Heere Jezus uit en geef op jouw beurt het Evangelie van Hem aan anderen door en deel uit wat jezelf ook weer uit Gods Woord ontvangt, Romeinen 1:16; 2Timotheüs 3:15-17.
 • Hiermee verbonden: laat als vertegenwoordiger van Christus in een wereld die ten diepste in nood is je nieuwe leven zien door liefde en zorg voor anderen, Mattheüs 5:13-16. Het wordt vorm gegeven door Gods Woord en is een onderstreping van je christen-zijn.
Wat over de Bijbel (Gods Woord):

Bijbel komt van biblia: boeken. Het gaat om heilige boeken, 2Timotheüs 3:15a: heilige (ge)schriften. Heilig betekent: afgezonderd van gewone boeken; het gaat om Goddelijke geschriften. Het meervoud geeft aan dat het ene Boek uit meerdere Boeken bestaat. God heeft verschillende personen – profeten en apostelen (Efeze 2:20) – met hun verschillende kwaliteiten gebruikt voor het schrijven. Toch is de Bijbel een eenheid, omdat al die boeken een en dezelfde Auteur hebben: God door de Heilige Geest, 2Timotheüs 3:16; 2Petrus 1:21.

De Bijbel bestaat uit twee delen:

 • Oude Testament (O.T.; met 39 Bijbelboeken)
 • en Nieuwe Testament (N.T.; met 27 Bijbelboeken).

Testament kan ook worden weergegeven met: verbond, omdat de Bijbel het boek is van Gods genadeverbond.

 • Het Oude Testament gaat over de Messias Die zal komen,
 • het Nieuwe over de gekomen Messias: Jezus Christus.

In de meeste Bijbelvertalingen vind je voorin een lijst met de vindplaats van de boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Voor het overzicht van de Bijbel is het goed je de volgorde en de namen van de Bijbelboeken eigen te maken.

Zowel het Oude als het Nieuwe Testament is Gods Woord. Het ene hoort bij het andere. Wel is het zo dat het Nieuwe Testament het plan van God voor onze verlossing helderder weergeeft. Hier komt de volheid van de genade van God meer naar voren, tot Zijn eigen eer.

roos (OT-NT)

Je zou de openbaring van het Oude Testament kunnen vergelijken met een roos in de knop die bezig is uit te botten (je ziet de contouren wel, maar de schittering van de bloem nog niet) en het Nieuwe Testament de roos die in volle bloei komt.

Oude en Nieuwe Testament horen dus bij elkaar en het één kun je niet begrijpen zonder het ander, waarbij het Oude Testament voorbereidend (anticiperend) is op de komst van Jezus Christus en Zijn verlossingswerk aan het kruis, Hebreeën 7:27, met Zijn opstanding als teken en zegel van Zijn volbrachte werk.

Het Oude Testament bevat naast blijvende leefregels ook tijdelijke instellingen (rond de offer-wetgeving en reinheidswetten en specifiek Israëlitische landswetten). De tijdelijke instellingen worden schaduw-inzettingen genoemd. Als het gaat om de blijvende instellingen zien we als kern de Tien geboden, Exodus 20:1-17, waar overigens in de vormgeving ook enkele facetten zijn die bij de schaduwen horen.

De schaduw-inzettingen van het Oude Verbond zijn met de komst van Christus afgedaan en gestopt, Mattheüs 27:51; Hebreeën 9. De inhoud, Jezus Christus, waar ze heen wijzen, blijft. Het Oude Testament is dus voor ons nog steeds van kracht. Het Evangelie wordt ons erin bevestigd en ook leren we erin ons leven in te richten naar Gods wil tot Zijn eer, Romeinen 15:4; 2Petrus 3:2.

De Bijbel is het enige boek waarvan de Schrijver altijd aanwezig is als je hem leest.

De Bijbel is het enige boek waarvan de Schrijver altijd aanwezig is als je hem leest.

 

‘UNLEASHING GOD’S TRUTH ONE VERSE AT A TIME’
(op cover MacArthur Study Bible)

 

 

Over het lezen in (voeden met) Gods Woord het volgende:

Je hoeft niet beslist te beginnen met Genesis (het eerste Bijbelboek). Begin bijvoorbeeld met de Bijbelboeken Lukas en Handelingen (die eigenlijk als tweeluik geschreven zijn door Lukas) uit het Nieuwe Testament. Streef erna dagelijks een gedeelte te lezen (bijvoorbeeld een vers of twintig per keer), het gedeelte te overdenken en wat je leert toe te passen in je leven (vergelijk je dagelijkse maaltijden voor je lichamelijke mens). Na het lezen van Lukas en Handelingen, zou je het boek Johannes kunnen pakken dat dingen uitdiept. Vervolgens bijvoorbeeld Efeze en Filippenzen.

Dan ook gedeelten uit het Oude Testament. We lezen in Genesis over de schepping en zondeval. Maar al direct na de zondeval komt God in Zijn genade met wat we noemen de moederbelofte: Genesis 3:15. Het is de eerste Evangeliebelofte over de komst van de grote Nakomeling van Eva, Jezus Christus, Die de duivel (de veroorzaker van de zonde door middel van een slang) op Golgotha in beginsel heeft verslagen door Zijn offer aan het kruis, Hebreeën 2:14.

Hierbij aansluitend is het belangrijk bij het lezen van de Bijbel, dus ook van het Oude Testament, te weten dat er steeds een link te leggen valt met de Heere Jezus Christus en Zijn reddingswerk, Johannes 5:39. Bijvoorbeeld de uittocht uit het slavenhuis Egypte, Exodus 20:2, is een voor-afbeelding van en heenwijzing naar de uittocht uit het slavenhuis van de zonde door Jezus Christus, waarbij gelovigen Gods geboden, Exodus 20:3-17, gehoorzamen omdat Hij ons door Christus uit zonde en dood heeft uitgeleid, Kolossenzen 1:13,14.

Ten overvloede:

De Bijbel raakt nooit uit. Het blijft je dagelijks geestelijk voedsel voor onderweg op je geestelijke pelgrimsreis tot je op de Plaats van bestemming bent aangekomen, dat wil zeggen bij God en de Heere Jezus Thuis!

Veel boeken kunnen je informeren, maar alleen de Bijbel kan je transformeren

 

Amazing love

Bijlagen:

1. Stille tijd2. Bijbelboeken – afkortingen3. Bezig met de Bijbel

Stille tijd noemen we de tijd die we met God apart (‘stil’) zetten. Je bent dan bezig met Gods Woord (de Bijbel, de Schrift) en met gebed. Je kunt er ook een paar liederen bij zingen.

 

Begin God te vragen om een zegen voor deze tijd met Hem (dat Hij je licht geeft op wat je leest en je helpt bij je bidden).

Bezig met Gods Woord
 • Lezen: lees het Schrift-gedeelte dat aan de beurt is (bijvoorbeeld 20 verzen).
 • Overdenken: denk na over wat je hebt gelezen (evt. opschrijven wat je leert)
 • Antwoorden: antwoord God op wat je geleerd hebt.
 • Toepassen: doe wat je geleerd hebt.
Bezig met gebed
 • Zoals al genoemd: antwoord God op wat je in het Bijbel-gedeelte geleerd hebt. Vraag Hem Zijn beloften die je tegenkomt in je leven waar te maken. Vraag Hem je te helpen Zijn leefregels op te volgen.
 • Dank God voor de zegeningen in je leven.
 • Vraag God om vergeving voor je zonden.
 • Bid voor jezelf en voor anderen.
Oude Testament:
Genesis – Gen.
Exodus – Ex.
Leviticus – Lev.
Numeri – Num.
Deuteronomium – Deut./Dt
Jozua – Joz.
Richteren – Richt./Ri.
Ruth – Ru.
1Samuël – 1Sam.
2Samuël – 2Sam.
1Koningen – 1Kon.
2Koningen – 2Kon.
1Kronieken – 1Kron.
2Kronieken – 2Kron.
Ezra – Ezr.
Nehemia – Neh.
Esther – Esth.
Job – Job
Psalmen – Ps.
Spreuken – Spr.
Prediker – Pred.
Hooglied – Hoogl./Hgl.
Jesaja – Jes.
Jeremia – Jer.
Klaagliederen – Klaagl./Kl.
Ezechiël – Ez.
Daniël – Dan.
Hosea – Hos.
Joël – Jo.
Amos – Am.
Obadja – Ob.
Jona – Jona
Micha – Mi.
Nahum – Nah.
Habakuk – Hab.
Zefanja – Zef.
Haggaï – Hag.
Zacharia – Zach.
Maleachi – Mal.
Nieuwe Testament:
Mattheüs – Matth./Mt.
Markus – Mark./Mk.
Lukas – Luk./Lk.
Johannes – Joh.
Handelingen – Hand./Hnd.
Romeinen – Rom.
1Korinthe – 1Kor.
2 Korinthe – 2Kor.
Galaten – Gal.
Efeze – Ef.
Filippenzen – Filipp./Fil.
Kolossenzen – Kol.
1Thessalonicenzen – 1Thess.
2Thessalonicenzen – 2Thess.
1Timotheüs – 1Tim.
2Timotheüs – 2Tim.
Titus – Tit. Filemon – Filem.
Hebreeën – Hebr./Heb./Hbr.
Jakobus – Jak.
1Petrus – 1Petr./1Ptr.
2Petrus – 2Petr./2Ptr.
1Johannes – 1Joh.
2Johannes – 2Joh.
3Johannes – 3Joh.
Judas – Jud.
Openbaring – Openb./Op.

 

Praktische adviezen (van een ‘oudvader’)

Hoe doe je dat nu, bezig zijn met de Bijbel, je ermee voeden? In een artikel (van ds W. Visscher) stonden daarover heel mooie tips. Hieronder een en ander vrij weergegeven.

 

Het artikel begint te zeggen dat het opmerkelijk is dat er de laatste jaren mooie her-taalde versies van boeken van ‘oudvaders’ ter beschikking komen. Oudvaders zijn gelovige schrijvers (predikanten) uit de 17e en 18e eeuw die voor ons voorbeelden in geloof en leven zijn.

De kracht van de oude schrijvers schuilt in de praktijk van het geestelijk leven. De oude schrijvers willen brood voor het hart bieden. In hun boeken gaan ze als het ware naast je zitten en nemen je mee op de geestelijke ontdekkingstocht die ze zelf hebben gemaakt.

Eén van die oudvaders is Wilhelmus à Brakel, vaak ‘vader Brakel’ genoemd (1635-1711). In zijn spreken over (het bezig zijn met) de Bijbel komt hij ook met enkele nuttige praktische adviezen (in zijn boek ‘Redelijke godsdienst’).

Het eerste advies van deze oudvader is dat we de Schrift moeten geloven. Gedachten van ongeloof moeten we direct uitbannen. Het lezen van de Schrift doet geen nut als het niet met geloof gepaard gaat (Hebreeën 4:2). Laten we ons over de Bijbel verblijden en God ervoor te danken.

De Bijbel is er voor om in alle omstandigheden van het leven te gebruiken, zo benadrukt à Brakel. ‘Maak gebruik van het Woord in voorspoed, in tegenspoed, in duisternis, in twijfelmoedigheid, in radeloosheid en in al je wandel. Want je kan niets overkomen, en niets zal je overkomen of het Woord zal je troost, rust, raad en besturing geven.’

Een christen zonder Bijbel is een soldaat zonder wapen. Hij is tot niets in staat. Het komt daarom aan op trouw en regelmatig lezen van de Schrift. Bij dit bezig zijn met de Schrift onderscheidt à Brakel twee manieren van lezen.

Als eerste is er het onderzoekend lezen. Dan proberen we vooral de zin en mening van de Schrift te verstaan. Wat betekenen de woorden? Hoe leggen we de profetieën uit? Hoe is het verband van de tekst? En vele andere vragen.

Daarnaast is er een praktische wijze van lezen van de Bijbel; en dan zien we vader Brakel in het hart. Het toepassend lezen is ‘als je je met een nederige, hongerige en gehoorzame instelling voor de Heere stelt, en de stem van God horend, langzaam en opmerkzaam leest, en onder het lezen de Heilige Geest in je hart laat werken.

Komt er iets voor wat je in eerste instantie niet begrijpt, dan sla je dat even over en gaat verder. Heeft iets bijzondere kracht op je hart, dan wacht je even, je laat je hart daardoor bewerken, je bidt, je dankt, je verblijdt je, je verwondert je, je wordt verlevendigd tot gehoorzaamheid en dan ga je verder met lezen. Heb je een gedeelte of hoofdstuk gelezen, dan denk je er nog wat over na naar mate je tijd hebt. Komt er een opmerkelijke plaats voor, dan onderstreep je het of zet je er een tekentje bij, of je leert die Bijbelplaats uit het hoofd. Zo moeten ‘denkers’ en ‘doeners’ het Woord lezen, en zo zul je de geestelijke betekenis hoe langer hoe duidelijker pakken en het Woord zal ons hoe langer hoe kostbaarder worden.’

Laten we ons voordeel
met vader Brakels
adviezen doen!

Download deze studie als PDF

Download
Studie ‘Leven met God’