Meditatie – Lezen van Gods Woord in 2022 – deel 4

Psalm 119:18

Meditatie – Novi Sad (Servië), 12 mei 2022

Lezen van Gods Woord in 2022

Deel 4: vervelende hindernissen.

(vervolg op deel 1, deel 2 en deel 3)

 • “Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet.”
 • Vierde hindernis

  Ja, nogmaals Psalm 119:18. Want John Piper noemt nog een vierde hindernis bij het Bijbel-lezen:

  gebrek aan voldoening in de wonderen die ik in de Bijbel zie.
Wat te doen als je geen voldoening vindt in Bijbellezen?

Om dit aan te pakken gebruikt Piper Psalm 90:14 in combinatie met wat de Heere Jezus zegt in Johannes 15:11.

Maar we kunnen ook een kortere weg nemen om tot ons doel te komen, namelijk door nog eens Psalm 119:18 (vergelijk Psalm 90:14) te gebruiken:

 • “Ontdek mijn ogen dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet,” Statenvertaling; of:
 • “Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet,” Herziene Statenvertaling (Uw wet, tora: Uw instructie, dus: Uw Woord).

Dit vers gaat namelijk dieper dan het openen van alleen ons verstand.

Heere, open niet alleen mijn ogen van het verstand, maar ook die van mijn hart en mijn bevinding (affectie, ondervinding van dat het waar is wat God zegt), zodat Uw Woord mij diepe voldoening mag geven in verband met de ontmoeting met Uzelf; met andere woorden: dat we niet alleen verstandelijk begrijpen, maar Uw wonderen in ons hart mogen proeven.

In het bijzonder de wonderen

 • van Wie U bent en Uw werk;
 • van Uw Zoon in het vlees, Jezus Christus, en Die gekruisigd voor de zonden;
 • van daadwerkelijke vergeving door genade, door het geloof;
 • van dat U door het geloof mijn God bent geworden en dat het goed is om bij U te zijn en straks volkomen!

In Johannes 15:11 zegt de Heere Jezus: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve en uw blijdschap vervuld worde.”.

Dus het Woord van Jezus hierboven, en zo heel Gods Woord, is ervoor bedoeld ons voldoening te geven (zoals Jezus Zelf voldoening vindt in Zijn Vader God).

Hoe werkt dit dan?

Bijvoorbeeld in Hebreeën 13:5 lezen we de oproep “vergenoegd (tevreden) te zijn met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten.”.

“Hij heeft gezegd” : hier zien we de verbinding tussen voldoening (“vergenoegd zijn, tevreden zijn”) en het Woord van God (“Hij heeft gezegd”). Hier wordt geciteerd uit Jozua 1:5 “Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten”. Dus het vertrouwen dat brengt tot de vergenoegdheid, komt vanuit het woord van Jozua 1:5.

Nu kunnen wij bidden:

“Maak dit waar voor mij in mijn huidige situatie en laat mij het wonder ervan proeven in mijn hart en dat het mij diepe vergenoegdheid/voldoening mag geven en vreugde in verband met Uw goedertierenheid. Dank U wel Heere!”

Een vreugde die we dus alleen kunnen krijgen bij een open Bijbel met het gebed dat we leren uit Psalm 119:18.

Dus bij ons Bijbellezen ervaren we:
 • een eerste hindernis: we hebben geen zin om de Bijbel te lezen
  “God, help ons te willen” (Psalm 119:36);
 • een andere: we zien niets
  “God, laat ons zien” (Psalm 119:18);
 • een derde: afgeleid zijn en verdeeldheid
  “Maak mijn hart één in eerbied en ontzag voor U” (Psalm 86:11);
 • een vierde: we ervaren saaiheid
  “Open niet alleen de ogen van mijn verstand, maar ook die van mijn hart, zodat Uw Woord, de openbaring van Uzelf en Uw goedertierenheid, mij diepe voldoening mag geven” ( Psalm 119:18).

Uw Pier Meindertsma

P.S. …. dezelfde hindernissen kunnen optreden bij uw gebedsleven.

‘k Moest er aan denken dat de behandelde Bijbelteksten uit de Psalmen niet alleen te benutten zijn voor ons Bijbellezen (Gods spreken), maar ook voor ons gebed (ons antwoord op Gods spreken):

 • een eerste hindernis: we hebben gewoon geen zin om te bidden
  “God, help ons te willen” (Psalm 119:36);
 • een tweede: we zien het wonder van het gebed niet, en hoe en wat ik moet bidden, vergelijk 1Johannes 5:14 
  “God, maak dat we zien” (Psalm 119:18);
 • een derde: afgeleidheid en verdeeldheid
  “Heere, verenig mijn hart in ontzag voor U” (Psalm 86:11);
 • een vierde: we ervaren saaiheid in ons bidden
  “Open niet alleen de ogen van mijn verstand, maar ook die van mijn hart, dat het gebed als antwoord op Uw spreken mij diepe voldoening mag geven” (nog eens Psalm 119:18).