Studie – Hermeneutiek (Hfst V)

Met welke bril leest u de Bijbel?
Hermeneutiek – over het uitleggen van de Bijbel

Hoofdstuk V:  Nieuwe hermeneutiek en Bijbelgetrouwe kringen…

 

1e   Nu echter deze tegenwerping: bij mensen die de Bijbel erkennen als gezaghebbend Woord van God, komt de ‘cultuur’ ter tafel, waarbij men zegt dat je die toch niet kunt negeren…

2e   Nee, dat is waar en daar hebben we het in het kader van de hoorder al over gehad. Evenwel kan het gebeuren dat in kringen, die zich inderdaad evangelicaal of Bijbel-(ge)trouw noemen, in verband met de eigen tijd de volgende hermeneutische sleutel wordt gehanteerd: drie regels:

  1. De Bijbel heeft een centrale boodschap die de uitleg van elke tekst behoort te bepalen, namelijk het heilswerk van God in Christus, oftewel:
  2. God giet Zijn openbaring in de vorm van een bepaalde tijd. In elke tekst moet je ontdekken wat wezenlijk is en wat vorm-, tijdgebonden.
  3. Er zijn algemene regels (die ten allen tijde gelden) en regels voor specifieke situaties.

3e   Het sterke van deze hermeneutische benadering is, dat men niet te veel wil blijven steken in uitingen van relatief-culturele settingen van de tijd van het ontstaan van de Bijbel, waardoor tekort kan worden gedaan aan waar het wezenlijk om gaat in Gods openbaring.

4e   De zwakke kant is echter, dat de eigen cultuur zomaar kan bepalen wat wél en wat niét als boodschap van God naar ons toe komt. We laten (onbewust) de Bijbel buikspreken (vergelijk 2 Petrus 1:20). Zo kan het principe van het erkennen van het gezag van de Bijbel een wassen neus worden.
Vb. Efeze 5:22-33. Als boodschap van God wordt volgens genoemde methode gezien de gevende liefde, terwijl de orde van man en vrouw wordt verklaard als cultuurgebonden. Duidelijk is dat nu Gods Woord geen recht wordt gedaan en tegelijk het relationele wonder tussen man en vrouw in hun respectievelijk gegeven onderlinge rolverdeling wordt weg verklaard. Terecht kan dan iemand als dr. P.F Bouter noot 3 raak typeren dat een wezenlijk deel van Gods boodschap geamputeerd wordt. noot 4
We kunnen in dit kader veel leren van de boodschap van onze Heere in Mattheüs 15:3-6 en 23:23.

5e   We zien dus een duidelijke beïnvloeding door de nieuwe hermeneutiek van zelfs kringen die zich als evangelicaal typeren. noot 5 Maar wellicht is het nog goed een paar woorden te wijden aan een variant die we nogal eens bij evangelisch of charismatisch georiënteerde christenen tegenkomen. Het gaat om een eigensoortige Bijbel-uitleg met het oog op onze hedendaagse tijd die zich beroept op de leiding van de Heilige Geest.

6e   Men zegt dan: de Heilige Geest leidde een Bijbel-schrijver als Paulus 2000 jaar geleden op een bepaalde manier. In onze tijd doet Hij het anders. Hij wijst nieuwe wegen en geeft een nieuwe toepassing passend bij onze tijd.

7e   Deze positie erkent evenals bovenstaande het gezag van de Heilige Schrift, maar stelt die ook buiten werking onder het mom van de leiding van de Heilige Geest.
Maar juist de canonieke Schrift is door de Heilige Geest ingegeven om de geesten te kunnen onderscheiden (Mattheüs 7:15,16; 2 Timotheüs 3:16; 4:1-5; 1 Thessalonicenzen 5:21). De Heilige Geest wijkt niet af van de instructie die Hij in de Bijbel geeft.

Verder lezen