Studie – Hermeneutiek (Voorwoord)

Met welke bril leest u de Bijbel?
Hermeneutiek – over het uitleggen van de Bijbel

Voorwoord

Het lijkt er op dat ook in bepaalde evangelicale (Bijbelgetrouwe) kringen een verandering plaats vindt in de uitleg van Gods Woord. Of een variant hierop, hoe de uitleg is in de toepassing voor onze tijd.
Nu kan dit natuurlijk voortschrijdend inzicht zijn door het licht van de Heilige Geest. Maar het is ook mogelijk dat we ons stilletjes-aan aanpassen aan de cultuur waarin we leven. Want de veranderende inzichten lijken wel nagenoeg alle juist de kant op te gaan van het hedendaags denken en leven…

Enkele voorbeelden

1e   Er treedt meer en meer een verschuiving op van denken over schepping en evolutie. De evolutietheorie wordt ook bij gelovigen een soort uitlegkundige ‘sleutel’ in deze zaken.

2e   Het standpunt over hemel en hel. Opvallend is dat het bestaan van de hemel veelal wel gehonoreerd wordt, maar het aannemen van een hel niet…

3e   Ermee verbonden: is het niet ‘uit de tijd’ te denken dat iemand die de Heere Jezus niet als Heere en Zaligmaker heeft aangenomen verloren gaat en in genoemde plaats van eeuwige rampzaligheid zal komen?

4e   En: moeten we niet wat ‘genuanceerder’ aankijken tegen Gods doelbewuste plan om Zijn Zoon naar het kruis te sturen, weliswaar met instemming van Hemzelf, om de straf voor onze zonden te dragen? Werkt dat niet vervreemdend in onze tijd?

5e   Kun je het in onze tijd nog wel ‘meemaken’ te denken dat de Heere aan respectievelijk man en vrouw verschillende taken toedeelt, wat te maken heeft met het verschil tussen de beide seksen?

6e   Is het nog wel verdedigbaar dat de Heere instructie geeft over de genderkwestie en een (homo)seksuele leefwijze, ik bedoel een instructie en een kijk die afwijkt van wat in deze tijd als ‘normaal’ wordt ervaren?

Bijbelteksten worden (wellicht onbewust) zo uitgelegd dat ze in de lijn komen met het patroon van denken van de hedendaagse tijd. ‘Winst’ zou daarbij kunnen zijn, dat we tegemoet komen aan het gevoel van velen en dat we dichter toe bewegen naar de hedendaagse-niet-gelovige naaste en zo meer voor hem (noem missionair) kunnen betekenen.

Maar zal deze weg voor ons en onze naaste werkelijk een zegen zijn? De Heere Jezus leert ons in Lukas 11:28 noot 1 deze weg: ‘Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en bewaren’ (vergelijk 1 Petrus 1:24v).

‘Veeleer’ wil zeggen: hier komt het op aan. ‘Zalig’: gelukzalig (tegenover rampzalig), werkelijk gelukkig. ‘Het Woord van God horen en bewaren’: het horen en omarmen, koesteren, voor het eerst en doorgaand; erin geloven en het denken en de levenspraktijk (leer en leven) er naar richten (vergelijk ook Matth. 12:50). Maria, de moeder van de Heere, geeft hierbij het voorbeeld >> zie onder.

Laten we het Woord van God dan zorgvuldig, authentiek Bijbel-(ge)trouw uitleggen (vgl. 2 Petrus 1:20v).

– – <> – –

En zo komen we bij ons onderwerp:

HERMENEUTIEK – over het uitleggen van de Bijbel’.

De studie heb ik voor het eerst voorbereid in de zomer van 2012 in verband met een bespreking erover in pastoresconvent Harlingen (daar verkort ingebracht). Wat in de studie ter sprake komt is niet bedoeld als een wetenschappelijk volledig uitgewerkt stuk (mocht dat ooit kunnen), maar zeer zeker wel als een studie waar het ten diepste om gaat.

Bij de voorbereiding heb ik (vooral) veel te danken gehad aan dr. W.H. Velema (1929-2019) –

Zullen we lezen? Over het gebruik van de Bijbel in het pastoraat, Zoetermeer, 1997, hoofdstuk 3: Het verstaan van de Bijbel

– een man van hoge eruditie en van diepe achting voor Gods Woord.

Het zal ondertussen duidelijk zijn dat een levensbelangrijk onderwerp aan de orde komt!

De noten 4 en 5 aan het eind van de studie zijn voor mensen die nog wat meer stof tot nadenken willen hebben.

De Heere zegene de studie tot eer van Hemzelf en tot heil voor ons!

 

Novi Sad, oktober 2022 – Pier M. Meindertsma

Verder lezen